Na temelju članka 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški na koji je Skupština ŽZH dala suglasnost (Narodne novine ŽZH br.: 17/16 i 17//18), članaka 2., 5. i 6., Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), članaka 3. i 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 4/24) članka 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 1085/2021 od 27. listopada 2021. godine, članka 1. stavak (2), (3) i (4) Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 514/2023 od 24. svibnja 2023. godine, članaka 13., 14., 18., 19. i 39. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Ljubuški, broj: 564/23 od 7. lipnja 2023. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-88-1/24 od 4. ožujka 2024.godine, Odluke ravnatelja o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 274/24, od: 08. ožujka 2024. godine, Dom zdravlja Ljubuški raspisuje sljedeći: JAVNI NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški

 PDF icon 
 JAVNI NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Ljubuški