Broj:  901 /2020

Ljubuški, 30.rujna 2020.godine

Na temelju članka 131. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ŽZH (Narodne  novine ŽZH  br.3/13), članka 154.Zakona o zdravstvenoj zaštiti Fed.BiH ( Službene novine Fed.BiH br.46/10), članka 10 i 11. Pravilnika o specijalizacijama  i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije (Službene novine Fed.BiH 62/15 ) i članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, a sukladno Planu specijalizacija zdravstvenih radnika županije Zapadnohercegovačke za 2020.godinu Federalnog ministarstva zdravstva broj 02-33-1468 /20 od 12.03.2020.godine,  ravnatelj Doma zdravlja raspisuje

Na temelju članka 20, točka a) Zakona o radu (Službene novine FBiH br. 26/16 i 89/18) , članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ZHŽ, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški, članka 11. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški br.1036/2019 od 7. kolovoza 2019. godine, ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški r a s p i s u j e: